Rejestracja: 58 683-76-63  

Administracja: 58 683-76-44

Rusocin

Rehabiliacja odp?atnie

 • pourazowa ,
 • przed i pooperacyjna,
 • ortopedyczna,
 • neurologiczna.

 

Rehabilitacja kompleksowa, profesjonalna i pe?en profil

 • Kinezyterapia - Pracujemy metodami: PNF, Terapia manualna, terapia tkanek mi?kkich, FDM
 • Fizykoterapia – krio, laser, pole magnetyczne, ultrad?wi?ki, elektroterapia
 • Masa?

 

Magister Fizjoterapii Sylwia Formela

– du?e do?wiadczenie w pracy z pacjentami pourazowymi, ortopedycznymi i neurologicznymi kontakt : 579-513-320

 

Kontakt

ul. Rataja 8, 83-031 Rusocin tel. rejestracja 58 683-76-63 Administracja: 58 683-76-44

 

Pruszcz Gda?ski

 

W ramach NFZ:

 

Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej oraz na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno zawiera?:

1) piecz?? nag?ówkow? z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddzia?u wojewódzkiego NFZ;

2) imi?, nazwisko, adres zamieszkania ?wiadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzaj?cego to?samo??;

3) rozpoznanie w j?zyku polskim;

4) kod jednostki chorobowej wed?ug klasyfikacji ICD-10;

5) opis dysfunkcji narz?du ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitacj?;

6) choroby przebyte i wspó?istniej?ce oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mog?ce mie? istotny wp?yw na proces rehabilitacji;

7) zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z okre?leniem okolicy cia?a, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczb? poszczególnych zabiegów w cyklu;

8) piecz?? i podpis lekarza kieruj?cego oraz dat? wystawienia skierowania.

 

Rehabiliacja odp?atnie:

 • pourazowa,
 • przed i pooperacyjna,
 • ortopedyczna,
 • neurologiczna.

 

Rehabilitacja kompleksowa, profesjonalna i pe?en profil:

 • Kinezyterapia - Pracujemy metodami: PNF, Terapia manualna, terapia tkanek mi?kkich, FDM
 • Fizykoterapia – krioterapia, laser, pole magnetyczne, ultrad?wi?ki, elektroterapia
 • Masa? 

 

Lekarze:

 • lek. med. Maria Loose - Kuzora – specjalista rehabilitacji narz?du ruchu, medycyny fizykalnej i balneologi
 • lek. med. Aldona Przeperska Nawrot – specjalista rehabilitacji medycznej

 

Fizjoterapeuci:

 • Katarzyna Rohde – magister fizjoterapii
 • Sylwia Formela - magister fizjoterapii
 • Rados?aw Piwowarczyk - magister fizjoterapii
 • Miko?aj Kalata - magister fizjoterapii
 • Ziemowit Kabu?a - magister fizjoterapii
 • Karol Stoja?owski – licencjat fizjoterapii
 • Paulina Pellowska - licencjat fizjoterapii
 • Anna ?al - licencjat fizjoterapii
 • Klaudia Hellwig - licencjat fizjoterapii
 • Anna Styp – Rekowska - licencjat fizjoterapii
 • Edyta Matysek - masa?ysta

 

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 25 83-000 Pruszcz Gda?ski tel. rejestracja 58 682-23-63

 

 canada goose männer
 

Kontakt

Lech-Med Rusocin

Rataja 8, 83-031 Rusocin

Rejestracja: 58 683-76-63  

Administracja: 58 683-76-44